รีวิวสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต และสิทธิประโยชน์ต่างๆ

KTC คืนเงิน15% เมื่อช๊อปสินค้าที่ Boots ครบ 500 บาท

KTC คืนเงิน15% เมื่อช๊อปสินค้าที่ Boots ครบ 500 บาท

บัตรเครดิต KTC ใจดี ให้คนชอบช๊อปปิ้งใน Beauty Store อย่างดิฉันได้เงินคืนกันด้วยนะคะ แต่!! ต้องจ่ายบิลให้ตรงเวลานะคะ ถ้าจ่ายบิลชำระหนี้บัตรเครดิตสาย ก็อดนะแจ๊ะ!!  โดยเมื่อซื้อสินค้าที่ Boots ครบ 500 บาทผ่านบัตร KTC (บวกกับให้เราใช้คะแนนสะสม 500 คะแนนไปเลย) ก็ได้เงินคืน  15% หรือ 75 บาท แต่ก็ต้องส่ง SMS ไปลงทะเบียนกับทาง KTC และรอเค้าส่ง SMS ยืนยันกลับมาก่อนนะคะ

เรามาดูรายละเอียดข้างล่างกันค่ะ ว่าคุ้มไหม ?!?

 


แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 500 บาท/เซลส์สลิป + ใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ทุก 500 คะแนน แลกรับ

ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน
พิมพ์ “BT” วรรค ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก
ส่งมาที่ 0613845000
จะได้รับข้อความตอบกลับลงทะเบียนสำเร็จ (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
อายุโปรโมชั่น 1 ธ.ค. 60 – 30 มิ.ย. 61

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (“สมาชิก”) ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ BT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงครั้งเดียวภายในวันที่ซื้อสินค้า เพียง 1 ครั้งต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืน ตลอดระยะเวลารายการ และต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันว่าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแล้วจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
เมื่อสมาชิกมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการ (“บัตรฯ”) ณ ร้าน Boots สาขาที่ร่วมรายการทุกๆ 500 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“คะแนนสะสม”) ทุกๆ 500 คะแนน แลกรับเป็นเงินเครดิตคืน 15% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 500 บาทดังกล่าว หรือคิดเป็นเงินจำนวน 75 บาท โดยในส่วนของยอดใช้จ่ายที่ไม่ถึง 500 บาทหรือยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 500 ไม่ลงตัว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขในรายการนี้

ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะจากยอดการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนครั้งแรกจนจบรายการ ส่วนรายการที่ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการจะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการนี้ในทุกกรณี
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขของรายการเท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขดังกล่าว ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายสะสมที่คำนวณไว้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณและแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนสะสมที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ซึ่งหารด้วย 500 ลงตัวเท่านั้น
คะแนนสะสมจะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรฯที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติ ตามจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ในรายการนี้
เคทีซีจะทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายและคะแนนสะสมตามเงื่อนไขรายการนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารายการ และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ให้แก่สมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการ
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่จะนำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้จำกัดเฉพาะยอดใช้จ่ายในรายการซื้อสินค้าและ/หรือชำระค่าบริการแบบชำระเต็มจำนวนกับร้าน Boots สาขาที่ร่วมรายการ และเพื่อการใช้บริโภคส่วนบุคคลผ่านบัตรฯ เท่านั้น โดยยกเว้นรายการผ่อนชำระ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีได้มอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
การจัดจำหน่ายสินค้า/บริการในรายการนี้เป็นความรับผิดชอบของร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสินค้า/บริการของร้านค้านั้นๆ
กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่ได้รับ หรือหากต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการนั้นๆ
กรุณาศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ โทร 02 123-5000 กด 6 หรือ www.ktc.co.th

เครดิตโปรโมชั่น https://www.ktc.co.th/sites/ktc/promotion/shopping/boots-010917/Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!